Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
9,281  
6,459  
392  
488  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
303,137  
116,910  
34,136  
11,163  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
-344,910  
-106,305  
-34,384  
-25,326  
Tiền chi trả cho người lao động
 
-5,553  
-3,929  
-2,403  
-1,081  
Tiền chi trả lãi vay
 
-16,971  
-3,663  
-153  
-27  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
-310  
0  
-14  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
52,482  
19,873  
42,929  
1,153  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-27,446  
-4,151  
-30,212  
-1,833  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
-39,571  
18,734  
9,900  
-15,951  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-25,177  
-69,327  
-79,810  
-11,253  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
0  
0  
0  
226  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
-16,820  
0  
0  
-31,850  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
7,648  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
-4,500  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
0  
3,158  
3,895  
1  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-46,497  
-66,170  
-75,915  
-35,229  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
50,000  
0  
0  
31,850  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
237,630  
152,871  
74,478  
19,535  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-178,128  
-113,927  
-282  
-530  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-7,000  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
102,502  
38,944  
74,196  
50,855  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
16,434  
-8,492  
8,180  
-325  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
389  
8,881  
678  
1,003  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
23  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
16,823  
389  
8,881  
678