Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
17,435  
10,470  
10,771  
14,486  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
17,370  
18,455  
18,805  
17,613  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,721  
-246  
-1,500  
-586  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,433  
-1,054  
-565  
-1,819  
 
Chi phí lãi vay
504  
814  
408  
160  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
31,154  
28,439  
27,919  
29,855  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
435  
2,527  
5,065  
-5,820  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,572  
2,427  
-1,254  
-2,306  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
16,338  
5,282  
-7,009  
6,584  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
558  
450  
-426  
-785  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-504  
-814  
-408  
-160  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,513  
-2,941  
-2,279  
-3,647  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
79  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,278  
-1,707  
-1,599  
-1,002  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
38,619  
33,743  
20,009  
22,718  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-33,420  
-21,081  
-11,102  
-27,583  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,028  
434  
398  
1,365  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-32,000  
-5,000  
-20,000  
-12,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
20,000  
0  
20,000  
16,047  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
5,734  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,406  
620  
316  
788  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-37,252  
-25,027  
-10,388  
-21,383  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
10  
1,360  
300  
7,475  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-340  
-305  
-1,775  
-5,690  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,835  
-7,375  
-4,245  
-4,352  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,165  
-6,320  
-5,720  
-2,568  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,798  
2,396  
3,901  
-1,233  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
12,040  
9,644  
5,743  
6,976  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
8,242  
12,040  
9,644  
5,743