Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
857  
799  
237  
273  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
42,629  
145,224  
182,278  
188,485  
74,558  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-6,648  
-171,826  
-205,263  
-166,671  
-82,704  
Tiền chi trả cho người lao động
-1,280  
-2,028  
-1,128  
-875  
-309  
Tiền chi trả lãi vay
-1,114  
-1,918  
-32  
0  
-4  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-205  
-3,801  
-272  
-8  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
66,830  
0  
38  
145  
16,231  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,503  
-115,180  
-226  
-2,212  
-14,544  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
96,914  
-145,933  
-28,133  
18,599  
-6,780  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
-291  
-5,309  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-26,493  
0  
-120,000  
0  
-2,357  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6,500  
72,000  
0  
0  
11,984  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
0  
2  
3  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-19,993  
72,000  
-120,291  
-5,307  
9,631  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
7,403  
137,889  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
30,000  
83,339  
3,987  
0  
1,364  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-106,989  
-18,622  
0  
0  
-1,614  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-7,500  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-76,989  
72,120  
134,375  
0  
-250  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-68  
-1,813  
-14,048  
13,293  
2,601  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
274  
2,087  
16,135  
2,842  
242  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
206  
274  
2,087  
16,135  
2,842