Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-47,199  
7,863  
-7,433  
14,103  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
11,486  
9,975  
10,023  
9,337  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,293  
620  
1,072  
720  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
426  
1,434  
69  
1,539  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,332  
-1,946  
-3,010  
-2,582  
 
Chi phí lãi vay
26,456  
30,918  
22,473  
19,996  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-8,869  
48,865  
23,193  
43,113  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
13,760  
13,367  
-37,905  
9,962  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
115,871  
-27,794  
-60,149  
-105,465  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-10,140  
-12,651  
-34,483  
25,004  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,955  
476  
1,038  
339  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-25,743  
-31,115  
-22,229  
-20,158  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
-542  
-1,335  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
5,001  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4  
-89  
-73  
-10,104  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
82,919  
-8,942  
-131,150  
-53,646  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-15,892  
-22,055  
-4,718  
-3,746  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
28  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-1,675  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
1,700  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,332  
1,082  
2,792  
3,551  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-16,235  
-19,273  
-1,897  
-196  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,891,734  
2,602,336  
3,490,633  
2,613,288  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,930,252  
-2,706,242  
-3,282,412  
-2,661,566  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-30  
-1  
-10  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-38,518  
-103,936  
208,220  
-48,287  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
28,166  
-132,151  
75,172  
-102,129  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
9,303  
140,928  
65,937  
168,074  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-177  
525  
-181  
-8  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
37,292  
9,303  
140,928  
65,937