Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
24,009  
21,875  
20,196  
16,252  
9,233  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,485  
1,346  
1,375  
1,168  
1,152  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-246  
0  
0  
262  
-623  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
5  
1  
-31  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,514  
-1,288  
-1,629  
-1,121  
-397  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
23,739  
21,933  
19,911  
16,561  
9,366  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-15,881  
17,150  
-41,189  
-280  
-4,241  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-3,474  
-569  
-1,531  
16,700  
-16,306  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-3,813  
-7,735  
14,693  
-416  
8,059  
Tăng, giảm chi phí trả trước
37  
527  
125  
2,302  
5,612  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-3,511  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,740  
0  
-3,068  
-2,167  
-1,950  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,389  
-916  
-541  
0  
-87  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-7,520  
26,880  
-11,600  
32,700  
453  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,789  
-4,206  
-2,134  
-1,292  
-1,640  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
177  
0  
3  
0  
-35  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-10,000  
0  
0  
-2,501  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
10,000  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,337  
1,288  
1,627  
1,007  
432  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,275  
-2,918  
-505  
-285  
-3,745  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
7,569  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,400  
-13,377  
-5,400  
-3,281  
-1,804  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,400  
-13,377  
-5,400  
-3,281  
5,765  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-16,196  
10,584  
-17,504  
29,134  
2,473  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
30,751  
20,168  
37,667  
8,533  
6,059  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-1  
5  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
14,556  
30,751  
20,168  
37,667  
8,533