Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
86,881  
40,148  
23,213  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
12,271  
10,179  
6,800  
26,563  
10,039  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-114  
3,559  
6,746  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
1  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-11,315  
-5,321  
-4,218  
0  
0  
Chi phí lãi vay
-73,753  
43,137  
26,462  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
79  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
13,971  
91,781  
59,004  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-543,759  
-308,296  
22,862  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-71,335  
-397,063  
-149,903  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
101,550  
139,769  
2,496  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
26,676  
-10,080  
-19,613  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-73,753  
-43,097  
-26,462  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-21,205  
-5,905  
-4,035  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
12,303  
886  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,026  
-616  
-1,493  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
1,675,744  
642,904  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-1,335,428  
-548,758  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-133,633  
-98,030  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-23,918  
-18,340  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-5,858  
-6,553  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
43,734  
22,893  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-197,608  
-26,762  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-556,579  
-532,623  
-117,144  
23,034  
-32,646  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-22,019  
-37,167  
-44,760  
-26,536  
-1,531  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
3,204  
17,941  
3,224  
716  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-99,640  
-111,748  
0  
-59,400  
-18,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
97,873  
112,475  
5,500  
45,598  
10,813  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-13,340  
0  
-15,444  
-1  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
35,200  
45,790  
600  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
8,625  
5,575  
2,551  
1,047  
702  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
6,698  
18,129  
-33,612  
-36,069  
-7,300  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
25,078  
134,233  
6,450  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,448,267  
1,517,788  
1,164,561  
977,014  
446,252  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,827,765  
-1,169,914  
-957,527  
-906,773  
-426,640  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-28  
-17,635  
-10,465  
-4,328  
-7,590  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
645,551  
464,473  
203,019  
65,913  
12,022  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
95,670  
-50,021  
52,263  
52,879  
-27,925  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
76,504  
126,525  
74,262  
21,483  
49,408  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
172,174  
76,504  
126,525  
74,362  
21,483