Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (PGV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
468,871  
320,572  
246,638  
603,819  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,030,142  
5,845,246  
4,298,014  
3,359,851  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-5,153  
-8,418  
87,146  
8,249  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1,175,580  
599,441  
452,236  
425,456  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-353,054  
2,192,932  
-105,677  
-67,496  
 
Chi phí lãi vay
2,639,771  
2,526,916  
1,724,952  
1,167,029  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
-131,529  
-197,976  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,956,157  
11,476,690  
6,571,780  
5,298,932  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-35,665  
-23,312,666  
-6,285,278  
-4,323,422  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-89,653  
-494,052  
-714,052  
-177,255  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
549,466  
14,711,007  
1,753,722  
11,060,988  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
13,774  
-11,442  
21,994  
-65,994  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-2,589,663  
-6,967  
-1,593,176  
-1,821,762  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-32,192  
-66,074  
-108,027  
-83,519  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
51,517  
184  
2,762  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-52,441  
-101,008  
-60,149  
-59,871  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
6,719,782  
2,247,007  
-413,003  
9,830,858  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,448,562  
-477,856  
-4,162,422  
-28,076,662  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
230  
303  
1,379  
1,907  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,651,000  
-630,500  
-654,000  
-743,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
930,500  
574,000  
859,000  
781,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-15,173  
0  
-50,000  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
241,432  
240,325  
376,461  
193,685  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,927,401  
-308,900  
-3,579,581  
-27,893,070  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,491,345  
184,734  
16,256,672  
21,307,992  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,431,990  
-1,161,672  
-13,345,844  
-3,554,183  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-20,786  
-59,950  
-21,850  
-64,769  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-1,961,432  
-1,036,888  
2,888,978  
17,689,040  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,830,949  
901,218  
-1,103,606  
-373,172  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,058,554  
1,157,335  
2,260,942  
2,634,103  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
11  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,889,503  
2,058,554  
1,157,335  
2,260,942