Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,719  
-5,617  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
38  
20  
0  
0  
3,774  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-2,987  
-28  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-7  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-5,005  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-1,231  
-10,637  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-11,836  
-24,592  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-7  
-40  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-458  
1,354  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
407  
2,086  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
276  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
6,853  
24,887  
33,782  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-11,443  
-21,793  
-24,439  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-1,687  
-1,572  
-2,590  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
1,222  
47  
2,099  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-6,962  
-2,403  
-6,878  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-12,848  
-31,829  
-12,017  
-835  
1,974  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-80  
-232  
0  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
130  
81  
14,396  
13,301  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
7,967  
-54,045  
-66,085  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
-5,379  
67,000  
43,000  
55,592  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-2,775  
0  
0  
-18,436  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
3,281  
0  
0  
2,064  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
2,764  
3,577  
8,861  
19  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
2,508  
16,123  
-19,427  
78,849  
-3,052  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
-5  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-1,740  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-19  
-73  
-44  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-1,740  
-5  
-19  
-73  
-44  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-12,079  
-15,711  
-31,463  
77,941  
-1,122  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
33,392  
49,096  
80,559  
2,619  
3,741  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
7  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
21,313  
33,392  
49,096  
80,559  
2,619