Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-5,617  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
20  
0  
0  
3,774  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-28  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-7  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,005  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-10,637  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-24,592  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-40  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,354  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,086  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
6,853  
24,887  
33,782  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-11,443  
-21,793  
-24,439  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-1,687  
-1,572  
-2,590  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
1,222  
47  
2,099  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-6,962  
-2,403  
-6,878  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-31,829  
-12,017  
-835  
1,974  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-232  
0  
0  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
130  
81  
14,396  
13,301  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-54,045  
-66,085  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
67,000  
43,000  
55,592  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,775  
0  
0  
-18,436  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
3,281  
0  
0  
2,064  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,764  
3,577  
8,861  
19  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
16,123  
-19,427  
78,849  
-3,052  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
-5  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-19  
-73  
-44  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5  
-19  
-73  
-44  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-15,711  
-31,463  
77,941  
-1,122  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
49,096  
80,559  
2,619  
3,741  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
7  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
33,392  
49,096  
80,559  
2,619