Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
203,456  
211,711  
274,167  
310,927  
280,363  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
70,202  
46,977  
30,603  
26,742  
30,903  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
54,155  
-13,603  
22,963  
-9,419  
23,636  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
1,281  
4,999  
3,258  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-65,769  
-55,983  
-63,165  
-92,709  
-80,185  
Chi phí lãi vay
88,770  
81,342  
95,128  
120,526  
107,914  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
350,813  
271,725  
364,695  
359,325  
362,632  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-729,331  
-270,909  
-76,864  
63,576  
-218,803  
Tăng, giảm hàng tồn kho
173,506  
426,957  
226,754  
351,665  
-866,692  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
431,303  
-176,649  
129,620  
-148,022  
232,369  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,437  
7,770  
-60,440  
11,234  
-2,654  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-88,770  
-80,638  
-116,437  
-106,315  
-111,797  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-65,747  
-48,369  
-64,543  
-83,205  
-96,198  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
83,682  
0  
6,983  
19,293  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-10,679  
-16,140  
-31,018  
-16,238  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
69,338  
202,890  
386,646  
424,222  
-698,087  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-33,938  
-493,455  
-127,778  
-48,717  
-27,869  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
808  
4,171  
95,421  
951  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-50,748  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-9,223  
43  
43,550  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
65,769  
47,655  
59,330  
17,752  
80,185  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
31,830  
-495,740  
-73,500  
64,498  
96,817  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
45,740  
23,709  
0  
14,710  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-795  
-35,523  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
9,847,564  
6,568,718  
7,096,111  
7,954,676  
7,396,855  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-10,185,768  
-5,954,789  
-7,873,288  
-8,445,626  
-5,684,298  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-86,600  
-133,212  
-116,034  
-48,889  
-155,373  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-424,805  
525,662  
-905,026  
-539,840  
1,571,893  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-323,637  
232,813  
-591,880  
-51,119  
970,623  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,694,402  
1,461,211  
2,050,148  
2,100,533  
1,129,910  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
379  
2,943  
734  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,370,765  
1,694,402  
1,461,211  
2,050,148  
2,100,533