Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
758,078  
550,867  
304,430  
200,568  
53,542  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,912  
2,393  
604  
789  
786  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-328  
255  
2,722  
-10  
133  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,553  
-3,680  
-169  
-98,135  
-48  
Chi phí lãi vay
0  
639  
1,996  
1,521  
1,521  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
757,108  
550,474  
309,583  
104,733  
55,934  
Tăng, giảm các khoản phải thu
933,435  
-1,335,377  
1,250,945  
-441,511  
244,193  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-708,091  
-222,203  
-1,644,851  
-385,923  
-150,312  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
418,211  
5,957,052  
-61,385  
451,327  
-83,809  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-902,792  
-5,118  
4,002  
53,131  
933  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-70,549  
-1,561,581  
-4,788  
-5,470  
-2,709  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-83,035  
-118,811  
-43,191  
-25,814  
-1,237  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-21,721  
-10,078  
-4,178  
-5,619  
-1,568  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
322,566  
3,254,358  
-193,864  
-255,146  
61,426  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-9,744  
-4,945  
-79,997  
-127,489  
-4,973  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
119,060  
0  
0  
25,000  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-689,181  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-250,145  
-52,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
347,480  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,302  
3,680  
169  
849  
48  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-230,083  
-1,266  
-79,829  
-351,784  
-56,925  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
650,680  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,056,992  
0  
613,720  
410,399  
91,737  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,104,188  
-3,258,349  
-121,553  
-430,522  
-95,725  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-117  
-100,618  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-47,196  
-3,258,466  
391,550  
630,556  
-3,988  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
45,286  
-5,374  
117,857  
23,626  
512  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
144,055  
149,428  
31,572  
7,946  
7,433  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
189,341  
144,055  
149,428  
31,572  
7,946