Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
85,014  
69,620  
54,010  
50,322  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
45,561  
32,419  
23,664  
20,413  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-1,201  
-398  
239  
484  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
3  
-20  
-51  
-14  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-4,625  
-3,714  
-3,407  
-2,781  
Chi phí lãi vay
0  
18,918  
19,485  
9,573  
5,717  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
143,669  
117,392  
84,028  
74,141  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-1,924  
-7,692  
1,397  
-17,032  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-343  
337  
-153  
-220  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
44,712  
48,788  
29,034  
3,045  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
280  
-11,906  
5,407  
1,367  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-19,151  
-19,519  
-9,573  
-5,698  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-9,414  
-3,619  
-2,376  
-2,969  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
21  
24  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-3,639  
-4,869  
-3,555  
-5,261  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
706,002  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-421,060  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-59,542  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-21,088  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-10,818  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
15,596  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-65,302  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
143,788  
154,210  
118,936  
104,209  
47,373  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-70,483  
-76,579  
-84,293  
-184,490  
-99,904  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
265  
0  
19  
450  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
2,787  
1,200  
1,899  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,618  
4,099  
3,739  
4,007  
1,672  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-66,865  
-72,216  
-77,767  
-179,264  
-95,882  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
266,236  
280,392  
156,067  
251,599  
248,286  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-323,642  
-254,069  
-133,298  
-155,298  
-149,617  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-48,817  
-30,830  
-21,042  
-21,166  
-18,125  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-106,222  
-4,508  
1,728  
75,135  
80,544  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-29,299  
77,487  
42,896  
80  
32,035  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
177,824  
100,340  
57,424  
57,293  
25,244  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
55  
-3  
20  
51  
14  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
148,579  
177,824  
100,340  
57,424  
57,293