Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,629  
1,802  
1,718  
1,176  
1,368  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
355,090  
352,081  
585,708  
723,711  
967,670  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-361,505  
-348,652  
-618,485  
-697,543  
-921,119  
Tiền chi trả cho người lao động
-16,054  
-14,951  
-14,087  
-17,030  
-18,481  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-88  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-911  
0  
-690  
-1,092  
-4,407  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,929  
2,897  
1,846  
2,619  
4,905  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-8,206  
-5,746  
-5,975  
-5,522  
-6,972  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-28,657  
-14,371  
-51,772  
5,143  
21,596  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,000  
-7,852  
-137  
-2,236  
-8,662  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-82,000  
-119,403  
-42,592  
-103,854  
-117,557  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
154,263  
103,348  
40,846  
106,238  
104,141  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,557  
8,735  
7,175  
7,657  
12,294  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
75,821  
-15,171  
5,293  
7,804  
-9,784  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
19,207  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-19,207  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-130  
-23  
-3,729  
-7,264  
-11,954  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-130  
-23  
-3,729  
-7,264  
-11,954  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
47,034  
-29,565  
-50,208  
5,683  
-141  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
19,710  
49,278  
99,464  
93,702  
93,830  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
17  
-3  
22  
79  
13  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
66,762  
19,710  
49,278  
99,464  
93,702