Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
541,993  
385,151  
362,364  
182,748  
42,107  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
145,664  
100,232  
79,965  
30,467  
14,763  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
23,500  
-11,368  
-5,438  
2,359  
24,069  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
2,064  
2,895  
-302  
1,258  
-990  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-345,449  
-215,257  
-75,122  
-62,154  
10,854  
Chi phí lãi vay
26,007  
23,692  
14,904  
4,834  
1,910  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
393,778  
285,346  
376,370  
159,512  
92,712  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-162,220  
30,871  
-120,695  
-35,363  
15,128  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-90,023  
178,630  
-304,597  
-55,937  
8,940  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
238,793  
-100,844  
251,152  
15,077  
67,875  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-8,897  
-4,460  
-47,075  
-1,852  
4,626  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
61,504  
-66,484  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-20,184  
-22,937  
-14,367  
-4,584  
-1,700  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-38,975  
-47,356  
-54,814  
-25,332  
-14,516  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
5,181  
0  
0  
3,314  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-57,661  
-49,807  
-18,957  
-16,116  
-8,337  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
321,295  
202,960  
67,017  
38,720  
164,726  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-475,188  
-139,564  
-124,109  
-27,718  
-18,457  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
22,959  
12,232  
227  
906  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,446,724  
-3,005,239  
-3,636,621  
-2,522,565  
-647,155  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,888,506  
2,636,999  
3,659,290  
2,778,314  
434,608  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-302,081  
-31,247  
-614,167  
-696,745  
-206,935  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
14,222  
100,389  
36,181  
0  
12,500  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
70,125  
88,302  
62,123  
48,018  
23,760  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-228,183  
-338,128  
-617,074  
-419,791  
-401,678  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
293,132  
0  
935,855  
667,335  
202,720  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
14,868  
-20  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,339,569  
-561  
1,780,104  
622,809  
446,434  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,136,851  
1,601,706  
-1,651,370  
-647,954  
-273,062  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
-1,652,393  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-29,269  
0  
-129,582  
-89,023  
-17,609  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
466,580  
-36,380  
934,986  
553,167  
358,483  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
559,693  
-171,548  
384,929  
172,096  
121,532  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
557,790  
729,092  
343,813  
171,452  
49,860  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1,304  
246  
350  
265  
60  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,118,787  
557,790  
729,092  
343,813  
171,452