Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
41,697  
-439,874  
15,632  
-122,980  
25,638  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
37,974  
37,057  
36,143  
78,307  
40,646  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,690  
12,358  
4,548  
4,923  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
139  
3  
116  
128  
162  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,455  
498,252  
-26,310  
-17,967  
-25,682  
Chi phí lãi vay
2,215  
27,245  
29,955  
38,455  
1,477  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
83,260  
135,041  
60,083  
-19,133  
42,240  
Tăng, giảm các khoản phải thu
616  
-5,107  
3,064  
69,578  
9,777  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-790  
-1,242  
-337  
-22,496  
-1,441  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-4,828  
-53,447  
6,842  
15,050  
-12,523  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-6,870  
-1,963  
-2,275  
-12,783  
-2,734  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,962  
-27,882  
-28,666  
-31,918  
-521  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-24,859  
-4,130  
-3,147  
-3,007  
-4,812  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-186  
-1,241  
-934  
-1,404  
-1,635  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
41,381  
40,030  
34,631  
-6,112  
28,350  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-18,497  
-14,449  
-28,237  
-2,466  
-87,299  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
1,284  
770  
0  
15  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,685  
-3,161  
-1,523  
-22,899  
-32,302  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
61,618  
570  
46,296  
33,402  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-3,370  
0  
-3,524  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
10,000  
175,410  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
279  
1,057  
330  
1,128  
3,218  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-10,903  
218,388  
-28,090  
18,535  
-82,966  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
66,952  
34,638  
30,070  
5,142  
252,461  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-71,277  
-257,388  
-34,995  
-6,297  
-174,310  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-32,340  
-23,030  
-7,350  
-14,061  
-21,723  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-36,665  
-245,780  
-12,275  
-15,216  
56,428  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,187  
12,638  
-5,734  
-2,793  
1,812  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
18,208  
5,573  
11,368  
14,117  
12,373  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-27  
-4  
-61  
44  
-68  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
11,994  
18,208  
5,573  
11,368  
14,117