Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-439,874  
15,632  
-122,980  
25,638  
39,804  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
37,057  
36,143  
78,307  
40,646  
39,041  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
12,358  
4,548  
4,923  
0  
264  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
3  
116  
128  
162  
14  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
498,252  
-26,310  
-17,967  
-25,682  
-32,734  
Chi phí lãi vay
27,245  
29,955  
38,455  
1,477  
1,270  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
135,041  
60,083  
-19,133  
42,240  
47,659  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-5,107  
3,064  
69,578  
9,777  
7,905  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,242  
-337  
-22,496  
-1,441  
-2,657  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-53,447  
6,842  
15,050  
-12,523  
-9,866  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,963  
-2,275  
-12,783  
-2,734  
-1,133  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-27,882  
-28,666  
-31,918  
-521  
-1,517  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-4,130  
-3,147  
-3,007  
-4,812  
-5,552  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,241  
-934  
-1,404  
-1,635  
-2,391  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
40,030  
34,631  
-6,112  
28,350  
32,448  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-14,449  
-28,237  
-2,466  
-87,299  
-27,777  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,284  
770  
0  
15  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-3,161  
-1,523  
-22,899  
-32,302  
-181,988  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
61,618  
570  
46,296  
33,402  
11,491  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-3,370  
0  
-3,524  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
175,410  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,057  
330  
1,128  
3,218  
1,438  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
218,388  
-28,090  
18,535  
-82,966  
-196,837  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
225,000  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
34,638  
30,070  
5,142  
252,461  
6,538  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-257,388  
-34,995  
-6,297  
-174,310  
-46,887  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-23,030  
-7,350  
-14,061  
-21,723  
-27,898  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-245,780  
-12,275  
-15,216  
56,428  
156,752  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
12,638  
-5,734  
-2,793  
1,812  
-7,637  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,573  
11,368  
14,117  
12,373  
20,010  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-4  
-61  
44  
-68  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
18,208  
5,573  
11,368  
14,117  
12,373