Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
94,613  
121,675  
48,097  
117,925  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
4,387  
5,230  
5,483  
5,442  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-1,414  
1,102  
2,235  
-9,676  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-41,219  
-4,655  
-14,762  
-33,630  
Chi phí lãi vay
0  
935  
0  
136  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
57,302  
123,353  
41,189  
80,060  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-51,419  
20,938  
-3,802  
31,824  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-26,033  
26,808  
-92,268  
180,269  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
19,225  
-131,821  
79,097  
-344,226  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
50  
354  
416  
166  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
-13  
-26  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-341  
0  
-136  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-27,119  
-10,986  
-10,914  
-11,993  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
315  
80  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-5,254  
-4,883  
-3,488  
-5,520  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
520,412  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-181,052  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-18,285  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-998  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-19,898  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
151,095  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-227,653  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
223,621  
-33,602  
23,737  
10,409  
-69,340  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-682  
-1,092  
-7,816  
-160  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
27  
2,489  
682  
614  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-500  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-62,201  
-20,538  
0  
0  
-10,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
25,000  
0  
20,794  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,727  
1,122  
2,975  
3,848  
13,911  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-60,475  
4,429  
4,372  
17,507  
4,365  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
25,002  
0  
0  
150  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-75,042  
0  
0  
-1,529  
-450  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-60,992  
-63,395  
-58,570  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-75,042  
25,002  
-60,992  
-64,923  
-58,870  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
88,104  
-4,171  
-32,882  
-37,007  
-123,845  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
50,631  
54,802  
87,685  
124,692  
248,537  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
138,735  
50,631  
54,802  
87,685  
124,692