Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
94,613  
121,675  
48,097  
117,925  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,387  
5,230  
5,483  
5,442  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,414  
1,102  
2,235  
-9,676  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-41,219  
-4,655  
-14,762  
-33,630  
 
Chi phí lãi vay
935  
0  
136  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
57,302  
123,353  
41,189  
80,060  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-51,419  
20,938  
-3,802  
31,824  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-26,033  
26,808  
-92,268  
180,269  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
19,225  
-131,821  
79,097  
-344,226  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
50  
354  
416  
166  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-13  
-26  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-341  
0  
-136  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-27,119  
-10,986  
-10,914  
-11,993  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
315  
80  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,254  
-4,883  
-3,488  
-5,520  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-33,602  
23,737  
10,409  
-69,340  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-682  
-1,092  
-7,816  
-160  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
27  
2,489  
682  
614  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-500  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-20,538  
0  
0  
-10,000  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
25,000  
0  
20,794  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,122  
2,975  
3,848  
13,911  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
4,429  
4,372  
17,507  
4,365  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
25,002  
0  
0  
150  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-1,529  
-450  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-60,992  
-63,395  
-58,570  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
25,002  
-60,992  
-64,923  
-58,870  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-4,171  
-32,882  
-37,007  
-123,845  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
54,802  
87,685  
124,692  
248,537  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
50,631  
54,802  
87,685  
124,692