Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (NSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
 
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,390  
0  
 
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
 
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
 
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
 
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
 
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
 
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
76,312  
79,049  
 
65,937  
75,354  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-98,112  
-30,260  
 
-42,026  
-67,307  
Tiền chi trả cho người lao động
-8,463  
-8,643  
 
-8,241  
-5,063  
Tiền chi trả lãi vay
-1,034  
-1,058  
 
-888  
-975  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-917  
-3,143  
 
-990  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,907  
2,783  
 
3,859  
3,480  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-16,092  
-8,421  
 
-20,208  
-2,027  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-44,400  
30,307  
 
-2,556  
3,462  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-23,787  
0  
 
-1,884  
-98  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,023  
0  
 
961  
1,005  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-3,000  
-34,994  
 
-1,142  
-231,059  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
13,500  
50,509  
 
0  
231,936  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-8,572  
 
0  
-200  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
16,259  
4,000  
 
2,177  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
302  
2,029  
 
4,739  
5,218  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
4,298  
12,972  
 
4,850  
6,802  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
86,870  
5,525  
 
24,555  
24,375  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-46,638  
-51,105  
 
-20,748  
-33,603  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,819  
-4,155  
 
-437  
-1,652  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
36,413  
-49,735  
 
3,369  
-10,881  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,689  
-6,456  
 
5,663  
-616  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,721  
13,164  
 
39,283  
39,902  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
8  
13  
 
6  
-2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,039  
6,721  
 
44,952  
39,283