Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (NS3: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
9,648  
9,769  
9,171  
2,742  
1,950  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
188,403  
186,344  
143,849  
129,645  
122,514  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-121,334  
-127,848  
-78,347  
-10,651  
-104,103  
Tiền chi trả cho người lao động
-17,846  
-15,561  
-13,461  
-13,999  
-12,124  
Tiền chi trả lãi vay
-177  
-68  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-4,400  
-5,199  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
867  
4,169  
54,297  
40,787  
3,244  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-26,832  
-22,471  
-69,104  
-145,063  
-5,267  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
18,681  
19,366  
37,234  
720  
4,264  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-27,130  
-6,520  
-1,064  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
18  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
131  
184  
49  
0  
153  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-26,981  
-6,336  
-1,015  
0  
153  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
2,274  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
-2,993  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
15,635  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-50  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-294  
-294  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-10,851  
-1,650  
-25,773  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
4,440  
-1,944  
-23,499  
0  
-2,993  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,860  
11,085  
12,720  
720  
1,425  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
34,072  
22,986  
10,266  
9,546  
8,122  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
30,212  
34,072  
22,986  
10,266  
9,546