Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15,941  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
82,815  
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-735  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,739  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
10,232  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
102,514  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-9,923  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-24,431  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
37,026  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-141  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-8,191  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,341  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
182  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,349  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
428,079  
414,025  
366,781  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-204,909  
-169,460  
-169,094  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-82,900  
-68,686  
-56,217  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-6,910  
-6,810  
-5,548  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-3,453  
-3,320  
-2,076  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
12,648  
12,678  
24,551  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-93,875  
-88,976  
-107,427  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
88,345  
48,680  
89,450  
50,970  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-76,655  
-85,251  
-36,988  
-35,501  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-17,266  
-31,099  
-48,099  
-5,093  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
43,000  
11,000  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,522  
4,116  
2,855  
2,056  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-88,399  
-69,234  
-71,232  
-38,538  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
17,637  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
41,953  
54,636  
16,601  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-19,783  
-22,464  
-26,239  
-12,438  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,305  
-6,021  
-2,936  
-5,535  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
15,864  
26,151  
-12,574  
-336  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
15,811  
5,598  
5,645  
12,096  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
70,754  
65,156  
59,511  
47,415  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
86,565  
70,754  
65,156  
59,511