Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (NQT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
8,967  
 
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
17,212  
 
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
 
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-941  
 
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
3,231  
 
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
28,468  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-136  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-505  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
10,045  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
381  
 
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,361  
 
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,350  
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,245  
 
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
 
102,404  
86,669  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
-55,084  
-32,655  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
 
-33,560  
-9,471  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
-3,767  
-3,923  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
 
-540  
-743  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
6,628  
72,230  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
4,209  
-115,091  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
31,298  
 
20,289  
-2,983  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,639  
 
-4,334  
-715  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
162  
 
0  
122  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-20,113  
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,359  
 
969  
1,041  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-28,231  
 
-3,364  
447  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-5,546  
 
-3,081  
-3,081  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-269  
 
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,815  
 
-3,081  
-3,081  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,749  
 
13,844  
-5,617  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
54,244  
 
21,469  
27,085  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
 
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
51,496  
 
35,313  
21,469