Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,451  
-1,836  
485  
4,382  
4,444  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
333  
1,179  
1,385  
1,257  
1,397  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-756  
685  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
49  
-3  
42  
-7  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-743  
-338  
-315  
-423  
-679  
Chi phí lãi vay
90  
523  
663  
410  
380  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,376  
261  
2,215  
5,668  
5,536  
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,283  
709  
2,291  
-1,232  
1,521  
Tăng, giảm hàng tồn kho
2,765  
802  
-1,093  
746  
-1,055  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-6,853  
851  
477  
-832  
-1,770  
Tăng, giảm chi phí trả trước
147  
490  
583  
-169  
205  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-90  
-523  
-663  
-410  
-380  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-325  
-421  
-1,485  
-1,379  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
227  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-173  
-80  
-624  
-1,040  
-472  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-319  
2,185  
2,766  
1,246  
2,206  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
-1,226  
-1,183  
-1,315  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,645  
0  
18  
0  
249  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7,806  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
52  
338  
430  
423  
461  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
10,503  
338  
-779  
-761  
-605  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
17,095  
25,429  
25,031  
20,952  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-7,382  
-18,856  
-25,175  
-24,472  
-16,571  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-3,255  
-3,255  
-4,340  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-7,382  
-1,761  
-3,001  
-2,696  
41  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,802  
762  
-1,014  
-2,210  
1,643  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,422  
659  
1,674  
3,884  
2,241  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,223  
1,422  
659  
1,674  
3,884