Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-144,302  
-331,657  
-577,611  
-476,643  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
66,115  
117,389  
229,485  
229,800  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-32,951  
-276  
25,565  
-28,106  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-7,391  
23,568  
148,928  
43,219  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
380  
-674  
1,735  
-403  
 
Chi phí lãi vay
85,817  
170,746  
184,375  
189,367  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-32,332  
-20,905  
12,477  
-42,766  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
7,093  
56,402  
46,186  
9,235  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
2,809  
17,375  
5,215  
10,629  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
66,284  
-66,532  
-78,124  
30,356  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,738  
5,351  
22,202  
-5,917  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-603  
-203  
-523  
-1,377  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-231  
-403  
-72  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
9,122  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-1,866  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
41,513  
-1,487  
7,030  
87  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-118  
-69  
-40  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,000  
568  
18,500  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
3,100  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
2,500  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
-380  
49  
781  
303  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1,620  
500  
22,311  
2,764  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
39,697  
22,837  
27,408  
22,262  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-79,966  
-26,362  
-65,231  
-22,107  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-40,269  
-3,526  
-37,823  
155  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,864  
-4,513  
-8,482  
3,006  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
277  
4,776  
13,266  
10,241  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
15  
-9  
20  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,141  
277  
4,776  
13,266