Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NNT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
23,337  
27,977  
27,459  
22,672  
12,348  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
24,422  
22,114  
20,704  
17,976  
14,733  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
58  
4  
63  
44  
62  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,959  
-7,466  
-8,867  
-10,100  
-12,013  
Chi phí lãi vay
9,863  
10,815  
11,706  
12,586  
13,512  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
50,721  
53,445  
51,065  
43,178  
28,642  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-891  
-674  
165  
2,591  
-4,774  
Tăng, giảm hàng tồn kho
446  
-1,521  
-3,243  
-3,262  
220  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-5,576  
-3,425  
1,729  
16,679  
6,530  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,370  
-2,667  
-1,071  
-697  
-2,073  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-9,948  
-10,788  
-11,331  
-12,668  
-13,622  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,620  
-7,000  
-7,500  
-4,885  
-787  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,618  
-5,366  
-4,523  
-2,315  
-66  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
28,885  
22,004  
25,291  
38,620  
14,070  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-17,671  
-22,685  
-11,024  
-7,460  
-4,507  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
45  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-91,000  
-108,000  
-143,000  
-137,688  
-127,500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
105,000  
133,000  
148,788  
121,400  
115,997  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
6,911  
8,358  
8,867  
9,025  
12,552  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
3,286  
10,673  
3,631  
-14,723  
-3,458  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-15,144  
-15,144  
-15,144  
-15,144  
-15,144  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-13,052  
-12,168  
-13,333  
-8,870  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-28,196  
-27,312  
-28,477  
-24,014  
-15,144  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,975  
5,365  
445  
-117  
-4,531  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
14,189  
8,824  
8,379  
8,497  
13,028  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
18,164  
14,189  
8,824  
8,379  
8,497