Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
3,180  
3,322  
0  
4,485  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
591,711  
620,434  
547,896  
421,352  
345,946  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-349,690  
-263,277  
-277,834  
-261,760  
-190,371  
Tiền chi trả cho người lao động
-26,781  
-19,721  
-24,630  
-19,035  
-15,301  
Tiền chi trả lãi vay
-343  
-276  
-618  
-167  
-1,107  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-45,522  
-46,747  
-35,307  
-32,371  
-43,151  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
774  
8,136  
12,614  
6,315  
1,012  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-50,390  
-176,787  
-80,583  
-76,733  
-42,914  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
119,760  
121,763  
141,539  
37,602  
54,115  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,510  
-442  
-8,728  
-6,550  
-3,971  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
11  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-104,500  
-130,000  
-86,000  
-71,500  
-45,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
115,000  
82,000  
75,500  
45,000  
66,060  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-103,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
14,618  
6,576  
6,736  
7,998  
9,473  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
19,608  
-144,866  
-12,492  
-25,041  
26,562  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
24,151  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
-787  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
40,391  
20,000  
30,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-60,391  
0  
-30,000  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-114,499  
-49,130  
-77,974  
-55,266  
-46,495  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-114,499  
-49,130  
-97,974  
-11,115  
-47,283  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
24,869  
-72,234  
31,073  
1,446  
33,394  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
35,856  
108,089  
77,016  
75,570  
42,176  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
60,724  
35,856  
108,089  
77,016  
75,570