Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
20,270  
10,717  
0  
11,744  
12,328  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
114,078  
87,165  
74,285  
66,436  
61,488  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-58,007  
-123,604  
-26,866  
-23,943  
-28,218  
Tiền chi trả cho người lao động
-23,906  
-16,045  
-15,624  
-18,940  
-8,003  
Tiền chi trả lãi vay
-11,202  
-2,398  
-2,461  
-2,767  
-3,046  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-984  
-1,154  
-695  
0  
-191  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
49,337  
28,596  
1,733  
277  
5,958  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-84,768  
-31,478  
-13,540  
-11,425  
-21,051  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-15,453  
-58,919  
16,831  
9,638  
6,937  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-27,011  
-32,228  
-52,787  
-7,634  
-1,298  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
8,951  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-2,932  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
2,932  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
280  
113  
50  
38  
35  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-26,731  
-32,114  
-43,786  
-7,596  
-1,263  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
15  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
33,843  
99,744  
45,157  
4,594  
1,810  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,381  
-2,894  
-8,990  
-6,431  
-6,417  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
31,462  
96,865  
36,167  
-1,837  
-4,607  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-10,723  
5,832  
9,212  
205  
1,068  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
42,645  
14,715  
5,499  
5,277  
1,857  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
36  
3  
18  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
31,922  
20,583  
14,715  
5,499  
2,925