Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
21,561  
20,246  
10,717  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
130,628  
117,517  
117,267  
87,165  
74,285  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-43,131  
-49,552  
-59,787  
-123,604  
-26,866  
Tiền chi trả cho người lao động
-19,627  
-17,861  
-23,582  
-16,045  
-15,624  
Tiền chi trả lãi vay
-29,107  
-10,660  
-16,904  
-2,398  
-2,461  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-380  
-192  
-984  
-1,154  
-695  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
5,429  
9,785  
5,099  
28,596  
1,733  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-25,988  
-32,278  
-26,970  
-31,478  
-13,540  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
17,824  
16,758  
-5,862  
-58,919  
16,831  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-26,479  
-72,979  
-71,086  
-32,228  
-52,787  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
8,951  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
26  
61  
343  
113  
50  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-26,453  
-72,918  
-70,743  
-32,114  
-43,786  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
15  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
15,682  
58,850  
68,242  
99,744  
45,157  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-10,943  
-3,373  
-2,381  
-2,894  
-8,990  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-772  
-418  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
3,967  
55,059  
65,861  
96,865  
36,167  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-4,662  
-1,101  
-10,744  
5,832  
9,212  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,742  
9,845  
20,583  
14,715  
5,499  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
-1  
6  
36  
3  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,081  
8,742  
9,845  
20,583  
14,715