Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
 
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,737  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
 
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
 
 
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
 
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
 
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
 
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
 
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
 
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
190,690  
306,503  
225,938  
257,782  
122,228  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-153,072  
-172,259  
-193,824  
-192,053  
-104,239  
Tiền chi trả cho người lao động
-31,710  
-32,781  
-29,864  
-19,873  
-17,460  
Tiền chi trả lãi vay
-4,730  
-8,123  
-6,640  
-7,086  
-6,997  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,671  
-2,163  
-1,282  
-325  
-321  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
4,645  
3,779  
18,035  
4,835  
6,709  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-40,299  
-34,034  
-27,028  
-36,084  
-13,705  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-37,147  
60,924  
-14,666  
7,197  
-13,785  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,170  
-3,688  
-8,974  
-11,712  
-7,584  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
82  
0  
160  
651  
91  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
297  
21  
28  
84  
379  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-7,791  
-3,667  
-8,785  
-10,977  
-7,114  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
5,650  
5,263  
0  
0  
2,718  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
167,789  
188,680  
191,676  
176,108  
86,428  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-130,834  
-224,860  
-167,133  
-172,829  
-85,532  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,772  
-3,620  
-1,170  
0  
-1,496  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
38,833  
-34,538  
23,373  
3,279  
2,119  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,105  
22,719  
-78  
-501  
-18,780  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
23,482  
763  
841  
1,342  
20,122  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,376  
23,482  
763  
841  
1,342