Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
70,042  
72,461  
92,412  
104,206  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
41,079  
68,210  
65,259  
57,532  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
489  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-499  
158  
-1,343  
-1,499  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,418  
-1,400  
-8,717  
-939  
 
Chi phí lãi vay
719  
4,701  
7,078  
5,120  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
107,412  
144,130  
154,688  
164,420  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-41,432  
-9,896  
23,124  
-5,216  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,245  
6,137  
32,511  
-21,574  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
40,557  
-19,700  
-6,940  
10,457  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
3,696  
-2,306  
1,303  
-615  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-670  
-4,732  
-7,067  
-5,104  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-12,185  
-9,582  
-25,689  
-24,798  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
6  
10  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-19,830  
-30,320  
-19,568  
-5,461  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
76,303  
73,739  
152,371  
112,109  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-11,339  
-61,346  
-78,502  
-77,003  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
736  
1,220  
9,182  
450  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-161,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,018  
179  
452  
488  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-168,586  
-59,946  
-68,868  
-76,064  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
109,389  
34,500  
42,746  
45,990  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-96,060  
-54,250  
-51,383  
-22,388  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-13,000  
-19,500  
-19,500  
-19,500  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
328  
-39,250  
-28,137  
4,103  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-91,955  
-25,457  
55,366  
40,147  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
121,673  
147,248  
90,456  
48,674  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-158  
-118  
1,426  
1,635  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
29,560  
121,673  
147,248  
90,456