Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
691  
2,620  
2,364  
12,026  
3,647  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,412  
3,218  
3,103  
2,815  
2,762  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-2  
184  
55  
1,481  
79  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-31  
98  
262  
87  
-25  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2  
2  
-3  
-11,424  
546  
Chi phí lãi vay
3,988  
4,706  
5,113  
5,556  
6,266  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,055  
10,828  
10,895  
10,541  
13,275  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-13,388  
-3,684  
5,401  
3,174  
925  
Tăng, giảm hàng tồn kho
9,469  
5,862  
731  
-9,279  
-7,868  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
287  
4,369  
-832  
1,684  
2,711  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-13  
271  
-388  
-216  
1,383  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-3,988  
-4,706  
-5,113  
-5,556  
-6,266  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
-550  
-3,070  
-489  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
30  
28  
0  
2,000  
28  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-992  
-980  
-2,281  
-1,353  
-1,440  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-540  
11,988  
7,863  
-2,076  
2,259  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-809  
-3,836  
-5,461  
-3,607  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
50  
0  
12,756  
1,182  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,500  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2  
1  
3  
9  
7  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,498  
-757  
-3,833  
7,304  
-2,418  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
255,346  
281,880  
351,200  
317,433  
254,121  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-253,911  
-290,965  
-351,748  
-322,969  
-251,785  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-2,000  
-1,200  
-1,561  
-840  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,435  
-11,084  
-1,748  
-7,097  
1,496  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,604  
146  
2,283  
-1,868  
1,337  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,622  
2,498  
249  
2,179  
846  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
-22  
-34  
-62  
-4  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,018  
2,622  
2,498  
249  
2,179