Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
24,247  
22,695  
45,650  
48,053  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,442  
4,783  
4,784  
4,300  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1  
0  
-26  
-1,297  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-867  
-33  
-1,445  
-3,135  
 
Chi phí lãi vay
592  
4,197  
3,058  
6,822  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
27,413  
31,642  
52,020  
54,744  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-8,876  
16,850  
-19,308  
60,256  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
70,183  
666  
-41,166  
-27,079  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
7,245  
2,946  
7,435  
-23,612  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
849  
272  
1,079  
-786  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-406  
-4,193  
-3,058  
-6,822  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-4,887  
-4,729  
-6,259  
-17,432  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,005  
-3,675  
-3,975  
-3,236  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
90,522  
39,780  
-13,233  
36,031  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-96  
-557  
-3,641  
-2,775  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
200  
0  
55  
1  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-200  
0  
0  
-115,410  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
497  
0  
0  
115,410  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
33  
1,438  
3,091  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
401  
-524  
-2,149  
317  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
39,102  
323,541  
434,009  
401,821  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-101,904  
-343,786  
-388,967  
-418,603  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-345  
-90  
-90  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-31,987  
-26,219  
-26,219  
-34,959  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-95,134  
-46,554  
18,733  
-51,740  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-4,211  
-7,297  
3,352  
-15,392  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,485  
18,782  
15,431  
30,822  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,274  
11,485  
18,782  
15,431