Công ty Cổ phần Bột giặt Net (NET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
73,992  
103,837  
103,049  
55,584  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
16,172  
10,489  
10,557  
10,095  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
47  
316  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-61  
1,679  
33  
-24  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,025  
-2,941  
-5,902  
-5,394  
 
Chi phí lãi vay
1,878  
203  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
89,956  
113,268  
107,785  
60,577  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
7,824  
-2,645  
2,480  
246  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-27,882  
-28,527  
5,899  
11,856  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
58,692  
67,557  
4,313  
-30,508  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,827  
2,345  
-9,933  
-17,044  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,878  
-203  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-15,900  
-21,804  
-14,641  
-8,390  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,919  
-11,733  
-3,148  
-4,746  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
110,720  
118,257  
92,755  
11,992  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-30,261  
-210,369  
-54,918  
-10,481  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
170  
76  
63  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-400  
-20,000  
-190,000  
-57,600  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
67  
117,600  
150,000  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,347  
3,320  
5,993  
5,331  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-27,247  
-109,279  
-88,849  
-62,687  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
203,992  
112,236  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-206,327  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-51,516  
-81,593  
-31,997  
-19,998  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-53,852  
30,643  
-31,997  
-19,998  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
29,621  
39,621  
-28,091  
-70,693  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
67,431  
27,805  
55,896  
126,567  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
5  
0  
22  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
97,052  
67,431  
27,805  
55,896