Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
5,304  
4,259  
2,773  
2,924  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
257,584  
226,880  
123,805  
217,595  
125,319  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-238,073  
-163,110  
-98,304  
-197,064  
-113,283  
Tiền chi trả cho người lao động
-11,447  
-8,867  
-6,286  
-5,169  
-3,582  
Tiền chi trả lãi vay
-65  
-2,358  
-2,169  
-1,184  
-2,046  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-4,280  
-2,840  
-2,546  
-2,616  
-1,952  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
22,355  
1,830  
325  
16,703  
2,510  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-48,043  
-2,991  
-6,144  
-22,420  
-2,541  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-21,970  
48,545  
8,680  
5,846  
4,426  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
6,247  
-2,742  
-13,727  
-14,969  
-945  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
250  
155  
4,655  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-6,000  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
840  
548  
1,169  
404  
34  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
7,087  
-1,944  
-18,403  
-9,910  
-911  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
4,514  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
72,584  
70,378  
67,851  
69,052  
33,642  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-74,090  
-80,017  
-62,083  
-53,851  
-45,078  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,436  
-2,428  
-3,079  
-8,195  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-6,941  
-12,067  
7,202  
7,006  
-11,436  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-21,824  
34,534  
-2,520  
2,943  
-7,921  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
38,804  
4,270  
6,790  
3,847  
11,769  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
16,980  
38,804  
4,270  
6,790  
3,847