Công ty Cổ phần Nam dược (NDC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
40,427  
21,570  
15,225  
25,862  
34,736  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,119  
5,969  
6,009  
11,542  
10,053  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
22  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
-2  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,425  
-703  
-227  
-146  
-597  
Chi phí lãi vay
2,041  
212  
1,651  
1,694  
1,285  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
9,000  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
47,162  
36,048  
22,656  
38,949  
45,498  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-3,329  
1,841  
2,756  
-9,458  
25,430  
Tăng, giảm hàng tồn kho
6,471  
28,783  
-3,154  
-10,124  
-20,874  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
7,305  
9,991  
-15,583  
7,769  
-11,914  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-452  
-142  
2,243  
-966  
-1,725  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-2,030  
-233  
-1,620  
-1,709  
-1,293  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,587  
-1,877  
-3,600  
-3,096  
-9,150  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
1,270  
2  
406  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,114  
-748  
-1,842  
-1,550  
-4,241  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
51,425  
73,664  
3,126  
19,817  
22,137  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-67,209  
-16,580  
-387  
-962  
-16,819  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-160  
14  
180  
27  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-15,000  
-35,000  
-3,100  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
25,000  
3,100  
0  
0  
870  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,814  
257  
47  
123  
597  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-55,555  
-48,209  
-3,260  
-812  
-15,351  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
52,000  
10,000  
65,488  
55,615  
20,805  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-35,000  
-19,729  
-54,004  
-65,178  
-20,987  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-11,247  
-11,366  
-11,015  
-11,360  
-10,890  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
5,753  
-21,094  
469  
-20,924  
-11,073  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,623  
4,361  
335  
-1,919  
-4,286  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
23,566  
19,205  
18,869  
20,788  
25,074  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
25,189  
23,566  
19,205  
18,869  
20,788