Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
339,524  
338,773  
400,529  
341,859  
309,778  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
27,884  
25,883  
22,743  
15,084  
11,272  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1  
-54  
-30  
-58  
-82  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-22,504  
-12,664  
-16,727  
-17,231  
-23,891  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
344,903  
351,936  
406,517  
339,654  
297,078  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,074  
1,151  
27,279  
-5,103  
-41,515  
Tăng, giảm hàng tồn kho
419  
1,637  
2,348  
-3,567  
-1,493  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
24,036  
-16,001  
13,452  
4,572  
-1,913  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-20,297  
26,249  
29,795  
-71,100  
2,236  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-70,007  
-84,392  
-101,126  
-49,370  
-54,365  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
100  
555  
290  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,366  
-9,488  
-9,264  
-8,727  
-6,973  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
267,613  
271,092  
369,100  
206,914  
193,345  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-14,457  
-23,116  
-54,551  
-48,936  
-16,534  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
250  
183  
6,175  
182  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-692,208  
-890,816  
-877,479  
-436,734  
-559,130  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
731,268  
888,004  
745,941  
473,454  
594,581  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-40,656  
0  
0  
-9,874  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
21,922  
12,017  
14,351  
15,880  
26,151  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
6,118  
-13,728  
-165,563  
-6,027  
45,068  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-12  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-262,643  
-261,617  
-320,029  
-95,709  
-221,297  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-262,643  
-261,617  
-320,040  
-95,709  
-221,297  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
11,089  
-4,253  
-116,503  
105,177  
17,115  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,044  
21,260  
137,751  
32,516  
15,315  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
37  
12  
58  
85  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
28,134  
17,044  
21,260  
137,751  
32,516