Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
47,848  
49,920  
43,870  
232,486  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10,049  
12,533  
12,468  
13,202  
13,209  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,616  
-493  
1,635  
903  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-31,341  
-16,215  
-3,592  
-139,782  
 
Chi phí lãi vay
9,084  
22,601  
23,238  
26,023  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
38,255  
68,346  
77,618  
132,833  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-15,860  
6,510  
21,809  
-159,976  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-157,797  
-111,562  
-130,237  
-65,171  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
135,644  
1,276  
13,355  
57,751  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-48,018  
2,127  
6,734  
8,337  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-147,346  
-126,953  
-38,498  
-191,850  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-78,043  
-34,506  
-1,048  
-6,099  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
181  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,322  
-3,865  
-3,343  
-4,054  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-276,487  
-198,447  
-53,612  
-228,229  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,358  
-5,892  
-3,370  
-9,532  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
300  
955  
562  
4,692  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-27,050  
-3,531  
-8,720  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
75,765  
47,496  
5,389  
152,958  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,974  
1,698  
11,904  
2,953  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
69,681  
17,207  
10,953  
142,351  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
270,466  
180,266  
102,590  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-31,528  
-30  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
635,001  
385,973  
105,777  
282,416  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-406,765  
-439,239  
-195,706  
-275,696  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,522  
-33,938  
-23,253  
-27,219  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
226,713  
183,262  
35,555  
82,061  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
19,907  
2,022  
-7,103  
-3,817  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
9,804  
7,782  
14,886  
18,703  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
29,711  
9,804  
7,782  
14,886