Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
7,175  
9,308  
4,718  
4,912  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,632  
3,581  
2,969  
3,221  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-6,610  
2,009  
2,357  
5,779  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
97  
119  
-10  
-426  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,068  
-2,129  
-1,144  
-3,118  
 
Chi phí lãi vay
3,106  
3,308  
4,887  
3,741  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
3,334  
16,195  
13,778  
14,110  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-4,304  
3,253  
-428  
-12,381  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,926  
11,391  
1,002  
-12,874  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-8,018  
-2,421  
-4,288  
-5,007  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-165  
-600  
176  
-512  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,106  
-3,308  
-4,887  
-3,741  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,399  
-895  
-1,877  
-3,485  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-264  
-79  
-481  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-16,585  
23,352  
3,396  
-24,372  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,953  
-154  
-4,541  
-4,934  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
13,778  
10  
20  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,068  
2,123  
89  
1,738  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
12,893  
1,979  
-4,432  
-3,196  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
156,093  
154,774  
141,749  
146,302  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-148,992  
-169,761  
-137,469  
-116,829  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,800  
-4,800  
-7,200  
-9,598  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
2,302  
-19,787  
-2,920  
19,874  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,390  
5,543  
-3,956  
-7,694  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,996  
1,456  
5,402  
13,094  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-97  
-3  
10  
2  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,509  
6,996  
1,456  
5,402