Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An (NAU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
591  
 
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,015  
 
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
 
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
 
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
172  
 
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
3,777  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-937  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
114  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
14,839  
 
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-3,043  
 
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-172  
 
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
823  
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-673  
 
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
-26,304  
-22,931  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
 
0  
-8  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
110,060  
86,537  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
-83,824  
-63,980  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
14,727  
 
-68  
-382  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-14,501  
 
0  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-14,501  
 
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
13,021  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-7,418  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
 
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
5,603  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,829  
 
-68  
-382  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,230  
 
158  
540  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
 
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,059  
 
90  
158