Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
15,493  
14,178  
19,387  
1,611  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
4,233  
4,895  
6,958  
7,857  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
7,310  
-401  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
44  
31  
103  
-6  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-1,584  
-1,621  
-508  
-88  
Chi phí lãi vay
0  
7,388  
6,978  
7,944  
10,588  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
32,884  
24,061  
33,884  
19,962  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-23,412  
3,077  
-13,258  
60,869  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-53,738  
-20,458  
7,537  
126  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
8,789  
-2,057  
-15,555  
-21,076  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
-110  
-1,345  
-489  
306  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-7,300  
-6,962  
-8,018  
-15,938  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-3,177  
-5,056  
-50  
-172  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
64,126  
21,078  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-61,466  
-11,720  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
655,995  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-588,235  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-16,262  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-10,380  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-8,244  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
216,341  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-257,113  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-7,897  
-46,064  
-8,741  
6,712  
53,435  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,906  
-4,082  
-3,034  
-2,722  
-38  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
277  
0  
0  
255  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-52,910  
-32,307  
-49,790  
-26,554  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
51,917  
38,733  
55,074  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-10,200  
-1,538  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
9,050  
4,950  
22,792  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,036  
1,742  
1,693  
113  
88  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-13,786  
11,597  
8,894  
-6,118  
50  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
10,700  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
338,801  
305,079  
220,905  
216,130  
130,380  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-317,494  
-266,328  
-217,515  
-215,616  
-184,882  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,033  
-3,141  
0  
-190  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
24,974  
35,610  
3,389  
324  
-54,503  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,290  
1,144  
3,541  
919  
-1,018  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,546  
7,402  
3,862  
2,943  
3,960  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
-2  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
11,836  
8,546  
7,402  
3,862  
2,943