Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
67,674  
69,179  
19,691  
1,419  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,228  
3,616  
3,227  
1,956  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
5,826  
2,106  
4,731  
1,281  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1,455  
1,757  
-252  
6  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,778  
-7,683  
-1,461  
0  
 
Chi phí lãi vay
5,466  
7,486  
2,719  
1,281  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
77,961  
76,460  
28,654  
5,943  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-34,003  
-107,656  
-52,104  
-7,629  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,053  
-16,990  
-5,171  
-6,044  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-36,570  
44,226  
6,096  
3,643  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-5,162  
4,622  
-359  
-170  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-5,142  
-7,476  
-2,719  
-1,281  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,360  
-1,736  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
454  
213  
4,428  
2,084  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,223  
-513  
-4,776  
-5,979  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-10,099  
-8,851  
-25,951  
-9,433  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-96,250  
-6,753  
-138  
-7,843  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
18,360  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-210,484  
-218,158  
-99,197  
-10,241  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
263,764  
82,392  
92,966  
8,118  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-3,850  
-56,400  
-9,970  
-9,100  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
2,400  
0  
2,800  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,136  
3,580  
1,409  
1,429  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-43,684  
-174,580  
-14,930  
-14,838  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
3,872  
206,929  
64,000  
13,462  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
432,289  
224,716  
142,097  
87,597  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-360,146  
-230,124  
-147,902  
-72,763  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-34,992  
-9,319  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
41,023  
192,202  
58,195  
28,297  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-12,760  
8,771  
17,314  
4,026  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
30,051  
21,360  
4,045  
19  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
47  
-80  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,338  
30,051  
21,360  
4,045