Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
14,304  
7,547  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
 
360  
87  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
-5,250  
0  
 
Chi phí lãi vay
 
 
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
 
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
9,414  
7,634  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
-65,498  
-76,254  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
-4,736  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
-56,570  
58,928  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
0  
134  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
 
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
 
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
 
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
 
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
 
 
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
 
-117,391  
-9,558  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
 
0  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
 
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
 
-70,000  
-80,000  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
 
-70,000  
-80,000  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
 
210,000  
90,000  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
 
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
 
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
 
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
 
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
 
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
 
210,000  
90,000  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
 
22,609  
442  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
 
1,488  
1,046  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
 
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
 
24,097  
1,488