Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-163,404  
 
 
14,304  
7,547  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,190  
 
 
360  
87  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
159,985  
 
 
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
 
 
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
 
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
 
 
-5,250  
0  
Chi phí lãi vay
0  
 
 
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
 
 
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
 
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-2,229  
 
 
9,414  
7,634  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
 
 
-65,498  
-76,254  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
 
 
-4,736  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,906  
 
 
-56,570  
58,928  
Tăng, giảm chi phí trả trước
360  
 
 
0  
134  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
 
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
 
 
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
 
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
 
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
 
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
37  
 
 
-117,391  
-9,558  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
 
 
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
 
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
 
-70,000  
-80,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
 
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
 
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
0  
 
 
-70,000  
-80,000  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
 
 
210,000  
90,000  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
 
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
 
 
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
 
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
 
 
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
 
 
210,000  
90,000  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
37  
 
 
22,609  
442  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7  
 
 
1,488  
1,046  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
 
 
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
44  
 
 
24,097  
1,488