Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (MMC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
-5,284  
-2,780  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
1,559  
1,959  
2,029  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
907  
2,807  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
-7  
-90  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
943  
231  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
-1,482  
2,197  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
-509  
-115  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
73  
-10,164  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
-1,143  
4,481  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
653  
-239  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
-688  
-214  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
-333  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
291  
274  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-675  
-1,241  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
4,099  
15,986  
22,718  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-199  
-4,986  
-6,076  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-587  
-3,211  
-5,247  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
-136  
-234  
-107  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
47  
739  
336  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,010  
-6,751  
-9,485  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,214  
1,543  
2,139  
-3,480  
-5,354  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-44  
0  
0  
-45  
-12  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
188  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1  
2  
5  
7  
90  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-43  
2  
5  
150  
78  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
969  
6,898  
2,415  
21,456  
10,368  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,473  
-8,168  
-5,035  
-17,895  
-5,466  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
-3,792  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-2,504  
-1,271  
-2,619  
3,561  
1,110  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-333  
274  
-475  
231  
-4,166  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
340  
66  
541  
310  
4,474  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7  
340  
66  
541  
310