Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội (MIG: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
 
 
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
 
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
 
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
 
 
 
Chi phí lãi vay
 
 
 
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
 
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động BH gốc
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động BH Nhận Tái
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động BH Nhượng Tái
 
 
 
 
 
Phải thu hoạt động khác
 
 
 
 
 
Phải thu/trả đơn vị nội bộ
 
 
 
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động BH gốc
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động BH Nhận Tái
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động BH Nhượng Tái
 
 
 
 
 
Phải trả hoạt động khác
 
 
 
 
 
Phải trả CBCNV
 
 
 
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền lãi vay đã trả
 
 
 
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền từ thu phí và hoa hồng
2,311,054  
2,048,716  
1,799,531  
1,465,999  
1,083,677  
Tiền thu từ các khoản nợ phí và hoa hồng
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các khoản thu được giảm chi
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác
 
 
 
 
 
Trả tiền bồi thường bảo hiểm
 
 
 
 
 
Trả tiền hoa hồng và các khoản nợ khác của kinh doanh bảo hiểm
 
 
 
 
 
Trả tiền cho người bán, người cung cấp dịch vụ
-1,595,604  
-82,436  
-321,574  
-235,607  
-113,849  
Trả tiền cho cán bộ công nhân viên
-247,006  
-241,352  
-198,828  
-153,136  
-107,255  
Trả tiền nộp thuế và các khoản nợ Nhà nước
-32,033  
-118,208  
-111,163  
-83,241  
-61,040  
Trả tiền cho các khoản nợ khác
 
 
 
 
 
Tiền tạm ứng cho cán bộ công nhân viên và ứng trước cho người bán
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
698,014  
372,860  
352,040  
886,490  
2,137,937  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-699,046  
-2,031,960  
-1,140,639  
-1,458,573  
-2,887,486  
Tiền chi trả lãi vay
-3,751  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
431,628  
-52,381  
379,368  
421,933  
51,983  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền thu từ các khoản đầu tư vào đơn vị khác
15,300  
718,060  
127,910  
6,085  
43,999  
Tiền thu lãi đầu tư
109,334  
0  
69,619  
35,256  
60,288  
Tiền ủy thác đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền rút vốn ủy thác đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu do bán tài sản cố định
27,306  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,427,940  
-567,794  
-1,059,954  
-307,361  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,121,449  
0  
0  
0  
0  
Tiền đầu tư vào các đơn vị khác
-978  
0  
0  
0  
-328,214  
Tiền mua tài sản cố định
-25,354  
-11,057  
-15,650  
-13,710  
-53,727  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-180,882  
139,209  
-878,074  
-279,731  
-277,653  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu lãi do đi vay
529,155  
2,541,953  
637,230  
361,006  
379,191  
Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn
0  
0  
300,000  
0  
47,333  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền trả cổ tức
-110  
-43,925  
-36,493  
-26,123  
-25,857  
Tiền trả lại các nhà đầu tư và chuyển trả BTC về thặng dư vốn thu từ cổ phần
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi tiền gửi
 
 
 
 
 
Tiền đã trả nợ vay
-656,908  
-2,591,048  
-615,319  
-410,799  
-217,183  
Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-127,862  
-93,020  
285,419  
-75,917  
183,483  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
122,884  
-6,191  
-213,288  
66,286  
-42,186  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
33,367  
40,778  
254,066  
187,780  
90,867  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
5  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
156,257  
34,587  
40,778  
254,066  
48,680