Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3,464  
-11,531  
-3,822  
-12,601  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,296  
5,154  
4,566  
5,615  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
14,165  
4,531  
-571  
-2,714  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-59  
-41  
-37  
68  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-933  
11  
-1,422  
-5,460  
 
Chi phí lãi vay
875  
1,765  
2,726  
3,575  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
21,808  
-111  
1,439  
-11,518  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-6,666  
1,681  
13,419  
-6,418  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
3,979  
-4,840  
110  
3,499  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,417  
8,816  
-14,921  
11,535  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-851  
3  
413  
8,097  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-866  
-1,876  
-2,672  
-3,575  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-8  
-9  
-362  
-886  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
1,000  
570  
130  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-44  
0  
-558  
-2,042  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
18,769  
4,663  
-2,561  
-1,177  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,514  
-43  
-764  
-4,652  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,496  
250  
7,541  
450  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
1,312  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
42  
31  
19  
80  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
24  
238  
6,796  
-2,809  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
74,766  
35,333  
35,737  
40,271  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-88,096  
-39,770  
-40,920  
-35,081  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-468  
-555  
-820  
-819  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,797  
-4,992  
-6,003  
4,371  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,996  
-91  
-1,768  
385  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,266  
1,356  
3,124  
2,740  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
0  
-1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,263  
1,266  
1,356  
3,124