Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
0  
3,028  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
 
0  
1,801  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
 
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
0  
318  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
0  
-57  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
0  
-1,625  
 
Chi phí lãi vay
 
 
0  
1,876  
 
Thu lãi và cổ tức
 
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
0  
5,342  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
0  
-29,937  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
0  
-33,216  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
0  
42,202  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
0  
-1,566  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
 
 
0  
-1,940  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
0  
-1,397  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
0  
1,059  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
0  
-9,242  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
 
601,537  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
 
-554,776  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
 
-28,163  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
 
 
-5,320  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
21,359  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
-58,156  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
 
-23,519  
-28,694  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
 
0  
-679  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
 
0  
5,000  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
 
0  
1,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
 
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
 
139  
195  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
 
139  
5,516  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
 
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
 
0  
-141  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
 
219,142  
107,451  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
 
-187,849  
-93,625  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
 
-1,434  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
 
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
 
29,859  
13,685  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
 
6,479  
-9,494  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
 
3,631  
13,093  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
 
0  
32  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
 
10,110  
3,631