Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15,470  
81,475  
118,298  
73,742  
19,641  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,568  
2,148  
2,157  
2,717  
3,550  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-14,705  
31,835  
1,277  
7,334  
2,720  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1  
46  
-60  
-125  
122  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-28,342  
-115,371  
-116,952  
-81,790  
-26,624  
Chi phí lãi vay
7,052  
2,275  
1,177  
2,008  
3,364  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-17,956  
2,407  
5,898  
3,886  
2,773  
Tăng, giảm các khoản phải thu
1,086  
-4,393  
43,798  
14,074  
34,935  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
1  
2  
2  
3  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-4,457  
4,410  
-19,803  
-38,609  
-21,726  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-694  
120  
591  
-161  
129  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,397  
-1,607  
-3,947  
-5,965  
-852  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-373  
-28,347  
-596  
0  
-787  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
180  
1,031  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,192  
-54  
-54  
-7,716  
-1,461  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-24,983  
-27,462  
25,889  
-34,309  
14,046  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,718  
-1,139  
-3,510  
-1,342  
-2,666  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
840  
0  
145  
5,707  
1,774  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-5,300  
-426,145  
-60,000  
-10,000  
-2,700  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,000  
130,001  
60,000  
0  
1,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-661,130  
-363,017  
-376,052  
-19,596  
-5,900  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
572,517  
685,319  
208,509  
9,872  
6,241  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
13,570  
12,290  
24,477  
22,514  
17,503  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-81,221  
37,309  
-146,429  
7,155  
15,252  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
13,490  
140,232  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
247,251  
104,305  
42,513  
16,600  
2,900  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-139,268  
-94,010  
-57,780  
-28,702  
-8,974  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-28,555  
0  
0  
-669  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
107,983  
-4,769  
124,965  
-12,102  
-6,743  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,779  
5,078  
4,425  
-39,256  
22,555  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,500  
6,422  
1,997  
41,253  
18,698  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
13,279  
11,500  
6,422  
1,997  
41,253