Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,208  
-4,712  
2,607  
6,168  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,249  
8,686  
9,586  
10,420  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,722  
-3,348  
-2,517  
2,011  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-59  
895  
4,379  
641  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-262  
252  
-1  
 
Chi phí lãi vay
25,182  
22,163  
19,920  
22,174  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
32,858  
23,422  
34,227  
41,413  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
3,718  
-20,149  
-55,886  
-67,137  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
4,943  
3,177  
-44,091  
4,095  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-26,014  
-13,214  
38,528  
50,088  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
80  
829  
-129  
19,291  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
9,427  
0  
850  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-22,173  
-22,284  
-4,949  
-17,422  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-4,599  
6,709  
-1,526  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
88  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-112  
-500  
-341  
-10,080  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,727  
-33,317  
-25,083  
18,810  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,679  
-30,870  
-30,130  
-5,023  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
262  
-252  
9  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-200  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,460  
0  
1,100  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
192  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-7,419  
-30,608  
-29,090  
-5,014  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
260,503  
298,847  
301,127  
166,180  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-257,316  
-246,563  
-250,503  
-159,524  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-6,240  
-7  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
3,187  
52,283  
44,384  
6,649  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,505  
-11,641  
-9,789  
20,445  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,237  
14,878  
24,665  
4,221  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
2  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,732  
3,237  
14,878  
24,665