Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
30,241  
19,306  
28,777  
440  
51,278  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
134,846  
128,366  
187,003  
140,287  
142,681  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
6,382  
-3,358  
5,498  
7,234  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,095  
-1,025  
-1,308  
-1,068  
-1,491  
Chi phí lãi vay
65,910  
61,828  
43,286  
39,639  
51,354  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
236,284  
205,116  
263,257  
186,532  
243,822  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-123,939  
21,611  
-18,447  
-187,821  
64,248  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,860  
2,614  
3,142  
-931  
439  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
130,917  
-83,467  
-265,048  
249,172  
-2,176  
Tăng, giảm chi phí trả trước
4,825  
-89,930  
-182,663  
-71,591  
-1,478  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-65,910  
-61,828  
-43,286  
-40,245  
-50,828  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,431  
-7,243  
-3,160  
-6,000  
-11,405  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
1  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
42,548  
-5,632  
-2,056  
-7,719  
-2,482  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
212,433  
-18,759  
-248,262  
121,398  
240,141  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-85,816  
-30,404  
-100,080  
-92,211  
-113,340  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
466  
723  
895  
1,290  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
627  
598  
585  
173  
200  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-85,189  
-29,339  
-98,772  
-91,143  
-111,849  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
482,757  
522,699  
691,721  
490,694  
327,869  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-607,220  
-467,954  
-344,908  
-502,476  
-437,735  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,860  
-5,964  
-3  
-17,941  
-17,967  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-128,324  
48,781  
346,810  
-29,723  
-127,833  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,081  
683  
-224  
532  
459  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,496  
2,813  
3,036  
2,505  
2,046  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,415  
3,496  
2,813  
3,036  
2,505