Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (MDA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
1,581  
 
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,020  
3,215  
 
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
 
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-21  
 
 
 
Chi phí lãi vay
0  
427  
 
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
4  
 
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
5,206  
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-1,099  
 
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
14  
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
2,882  
 
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
-919  
 
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
 
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
-430  
 
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-1,611  
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
10  
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-3,169  
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
54,748  
0  
 
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-31,710  
0  
 
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
-13,762  
0  
 
 
 
Tiền chi trả lãi vay
-460  
0  
 
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-574  
0  
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
386  
0  
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-11,812  
0  
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-3,185  
883  
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,106  
-1,455  
 
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
 
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7  
21  
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-10,099  
-1,434  
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
5,584  
 
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
8,030  
1,700  
 
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,661  
-3,320  
 
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
 
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
5,369  
3,964  
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-7,915  
3,413  
 
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
9,222  
4,632  
 
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
 
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,307  
8,045