Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng (MCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,576  
3,049  
2,205  
2,732  
239  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,606  
2,395  
1,287  
1,429  
2,387  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
403  
-1,117  
-14  
-336  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-118  
-263  
-886  
-502  
-1,648  
Chi phí lãi vay
4,640  
16,384  
2,874  
19,211  
820  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
10,107  
20,449  
5,466  
22,535  
1,799  
Tăng, giảm các khoản phải thu
427  
-12,929  
68,760  
-98,361  
8,923  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-18,688  
-39,525  
-38,660  
102,679  
-17,310  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
6,350  
20,692  
4,894  
-49,699  
33,568  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-352  
7,063  
-1,534  
-6,036  
-790  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,640  
-16,384  
-2,874  
-19,211  
-820  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-499  
-1,016  
-592  
-1,295  
-306  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-7,295  
-21,650  
35,460  
-49,389  
25,064  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-82  
-6,927  
-1,518  
0  
-446  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
683  
1,045  
1,236  
4,459  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-16,365  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-2,506  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2,200  
11,228  
0  
6,050  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
118  
223  
124  
262  
196  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
2,236  
5,207  
-348  
5,043  
-12,156  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
79,302  
83,657  
96,100  
113,434  
43,904  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-66,273  
-68,224  
-125,050  
-67,859  
-58,254  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,031  
-1,385  
-1,789  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
10,997  
14,047  
-30,739  
45,575  
-14,350  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,939  
-2,396  
4,372  
1,229  
-1,443  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,301  
6,697  
2,324  
1,095  
2,538  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,240  
4,301  
6,697  
2,324  
1,095