Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
128  
396  
142  
319  
854  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
730  
1,059  
3,517  
6,670  
8,782  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
734  
2,588  
1,011  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-382  
-2,012  
1,098  
224  
239  
Chi phí lãi vay
270  
583  
2,428  
4,770  
7,291  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,480  
2,614  
8,196  
11,982  
17,166  
Tăng, giảm các khoản phải thu
4,651  
-13,096  
-446  
18,799  
12,658  
Tăng, giảm hàng tồn kho
7,117  
38,331  
24,538  
10,231  
-306  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-8,806  
-10,430  
-23,697  
-11,912  
-8,057  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
17  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-270  
-583  
-2,428  
-4,770  
-7,186  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-393  
0  
-300  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
300  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
3,779  
16,836  
5,863  
24,331  
14,592  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-285  
-1,768  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
383  
2,210  
4,300  
45  
1,373  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-1,600  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
91  
5,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1  
3  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
384  
1,928  
2,533  
136  
4,773  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
700  
15,329  
53,442  
45,779  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-5,603  
-18,088  
-26,011  
-77,626  
-63,667  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,603  
-17,388  
-10,681  
-24,185  
-17,888  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,439  
1,376  
-2,286  
282  
1,477  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,202  
1,826  
4,112  
3,829  
2,352  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,762  
3,202  
1,826  
4,112  
3,829