Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
6,072  
5,301  
5,520  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
588,940  
368,278  
422,625  
471,337  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-525,275  
-283,257  
-365,652  
-406,094  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-40,962  
-36,343  
-40,221  
-39,043  
 
Tiền chi trả lãi vay
-3,198  
-790  
-2,640  
-5,175  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,030  
-2,297  
-3,421  
-3,543  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
16,963  
32,331  
128,208  
143,255  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-44,549  
-41,200  
-133,534  
-131,273  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-10,112  
36,723  
5,365  
29,465  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,578  
-11,293  
-12,886  
-10,513  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
227  
300  
85  
180  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-20,600  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
20,600  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
82  
37  
357  
2,353  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,269  
-10,956  
-12,445  
-7,980  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
371,281  
66,245  
248,983  
408,898  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-352,655  
-88,713  
-226,106  
-422,288  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-8,040  
-9,152  
-8,480  
-12,800  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
10,586  
-31,620  
14,397  
-26,190  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,796  
-5,854  
7,317  
-4,705  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,371  
10,227  
2,998  
7,703  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-2  
-88  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,575  
4,371  
10,227  
2,998