Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
202,732  
24,168  
16,818  
9,395  
75,394  
Điều chỉnh cho các khoản
267,197  
291,083  
72,135  
0  
0  
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,409  
5,677  
4,249  
3,721  
3,558  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
92,212  
100,661  
67,886  
103,948  
-19,393  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-5  
0  
0  
0  
0  
Chi phí phải trả, chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-16,842  
-11  
0  
-85,263  
-21,867  
Chi phí lãi vay
-183,424  
183,424  
-189,846  
184,757  
-116,207  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng các chi phí tiền tệ
7,340  
25,013  
0  
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua KQKD
7,340  
25,013  
0  
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua KQKD
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản cho vay
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ đánh giá giá các công cụ tài chính phát sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ từ thanh lý TSCĐ
0  
0  
0  
0  
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
0  
0  
0  
0  
0  
Lỗ khác
0  
0  
0  
0  
0  
Giảm các doanh thu phi tiền tệ
-9,342  
-9,478  
-6,031  
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các tài sản chính ghi nhận thông qua KQKD
-9,342  
-9,478  
-6,031  
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
0  
Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Hoàn nhập chi phí dự phòng
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi khác
0  
0  
0  
0  
0  
Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động
494,257  
-936,882  
-1,012,558  
0  
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ
-33,357  
18,826  
114,326  
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
113,173  
-339,496  
-83,782  
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản cho vay
315,973  
-596,882  
-921,490  
0  
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
2,139  
88,192  
-111,018  
0  
0  
Tăng (giảm) các tài sản khác
96,329  
-107,522  
-10,594  
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-116,118  
-971,831  
-95,430  
117,918  
99,845  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
-250  
12,600  
-12,600  
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính
19,033  
-9,893  
-6,390  
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
218,354  
26,461  
34,195  
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch CK
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-90,726  
16,920  
4,736  
-392,684  
-270,956  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán
-1,788  
856  
-269  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
0  
0  
0  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
744  
480  
176  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
1,336  
4,466  
2,698  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động
-2,787  
5,250  
-127  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-525,301  
36,158  
879,278  
-21,963  
-250,466  
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,567  
-1,621  
2,769  
4,913  
2,104  
Tiền lãi vay đã trả
-189,619  
-21,269  
-54,658  
-70,098  
-70,683  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-35,338  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi đã thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,600  
-105,357  
67,320  
0  
0  
Lãi vay đã trả cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế TNDN đã nộp (*)
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản chi khác
-6,600  
-105,357  
67,320  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
3,036,646  
13,127,942  
Tiền chi hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-8,052  
-10,692  
Tiền đã chi mua các tài sản tài chính
-81,326,251  
-54,040,695  
-27,781,347  
 
 
Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính
88,849,612  
56,857,397  
27,494,241  
 
 
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
0  
0  
-2,339  
0  
0  
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng
0  
0  
0  
29,878,620  
33,994,569  
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng
0  
0  
0  
-31,968,231  
-34,981,633  
Tiền thu bán chứng khoán phát hành
0  
0  
0  
371,359  
334,210  
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán
0  
0  
0  
-369,819  
-335,384  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-17,157,498  
-22,940,128  
Tiền chi trả cho người lao động
-117,045  
-66,576  
0  
-52,905  
-41,875  
Tiền chi trả lãi vay
-87,508  
-125,006  
-68,778  
-32,617  
-1,994  
Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK
-70,824  
-67,194  
-12,167  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-210,853  
-102,188  
-61,624  
0  
0  
Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các TSTC (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,902,602  
5,065,842  
6,194,243  
27,436,854  
25,360,298  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,750,517  
-3,336,101  
-4,667,693  
-11,726,878  
-14,722,666  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
351,809  
-641,045  
-12,508  
-361,912  
-490,155  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-20,693  
-8,171  
-11,224  
-2,885  
-850  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
9  
48  
0  
31  
29  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-13,925  
-5,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
133,106  
158,603  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
1  
32,177  
16,620  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-20,684  
-8,123  
-11,223  
148,504  
169,401  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-92  
-8  
-5  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,122,548  
1,577,370  
735,466  
1,004,000  
600,000  
Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay khác
2,122,548  
1,577,370  
735,466  
1,004,000  
600,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,256,878  
-899,178  
-675,668  
-934,000  
0  
Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả gốc nợ vay khác
-2,256,878  
-899,178  
-675,668  
-934,000  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-60,320  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-134,422  
617,864  
59,793  
70,000  
600,000  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
196,703  
-31,303  
36,062  
-143,408  
279,246  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
261,747  
293,050  
256,988  
989,815  
710,568  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ
261,747  
293,050  
231,782  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Đầu kỳ
0  
0  
231,782  
0  
0  
Các khoản tiền tương đương đầu kỳ
0  
0  
25,205  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
458,450  
261,747  
293,050  
846,407  
989,815  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kỳ
353,050  
261,747  
293,050  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Cuối kỳ
0  
0  
293,050  
0  
0  
Các khoản tương đương tiền
105,400  
0  
0  
0  
25,205  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ tổng hợp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng
90,138,261  
77,875,998  
40,760,624  
0  
0  
Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng
-90,856,388  
-76,305,652  
-40,692,852  
0  
0  
Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng
462,759  
-242,344  
0  
0  
0  
Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng
-9,458  
-8,658  
-6,123  
0  
0  
Thu lỗi giao dịch chứng khoán
0  
191,809  
0  
0  
0  
Chi lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán
2,201,587  
0  
467,766  
0  
0  
Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán
-2,199,977  
-381,453  
-465,993  
0  
0  
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ
-263,215  
1,129,698  
63,423  
0  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng
1,781,972  
652,274  
588,851  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:
1,781,972  
652,274  
588,851  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý đầu kỳ
1,720,500  
627,098  
531,240  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đầu kỳ
60,864  
21,303  
55,512  
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành đầu kỳ
608  
3,872  
2,099  
0  
0  
Các khoản tương đương tiền đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đầu kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng
1,518,757  
1,781,972  
652,274  
0  
0  
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:
1,518,757  
1,781,972  
652,274  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý cuối kỳ
1,514,979  
1,720,500  
627,098  
0  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng cuối kỳ
1,560  
60,864  
21,303  
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành cuối kỳ
2,218  
608  
3,872  
0  
0  
Các khoản tương đương tiền cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ cuối kỳ
0  
0  
0  
0  
0